خرابي پيشرونده/ تئوري و کاربرد

اطمينان از سازه هميشه به عنوان يك اصل براي مهندساني كه مسئول طراحي پروژه‌هاي عمراني بوده‌اند مطرح بوده است. يكي از مكانيزم‌هايي كه در دهه‌هاي اخير توجه به آن افزايش پيدا كرده است خرابي پيش‌رونده ناميده مي‌شود كه به علت تصادف يا حمله ، يك يا تعدادي از اعضاي سازه ناگهاني خراب مي شوند و پس از آن ساختمان بصورت پيش‌رونده خراب مي‌شود. کتاب حاضر به بررسي پاسخ سازه در اثر وقايع غير عادي مي پردازد. هدف اوليه توسعه سيستمي براي مدل‌سازي پديده خرابي پيش‌رونده است، در بخش معرفي ، تعريف‌هاي گوناگوني براي خرابي پيش‌رونده و خرابي نامتناسب ارائه شده است. كه همراه با تعدادي مثال از خرابي پيش‌رونده است . سپس جزئيات و اهداف به همراه تاريخچه و طبقه‌بندي استراتژي‌هاي به وقوع پيوستن خرابي پيش‌رونده ارائه شده است.

نویسندگان:‌ اميرساعدي داريان، حسام الدين بهرام پور، سعود ضيائي، محمدرضا بشيري

کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.