مهندسي ايمني سازه‌ها در آتش

طراحي سازه هاي مقاوم در برابر آتش، با دو رويکرد عمده انجام مي گيرد: -رويکرد مهندسي ايمني آتش (Fire Safety Engineering ) -رويکرد مهندسي ايمني سازه ها در آتش (Structural Fire Safety Engineering ) رويکرد اول به منظور ارائه يک راه حل بهينه با توجه به کاربرد تدابير پيشگيرانه و حفاظتي براي کاهش تلفات جاني و خسارات مالي، انجام مي شود. رويکرد دوم براي پيش بيني رفتار سازه اي يک عضو منفرد و نيز رفتار کل سازه تحت شرايط آتش سوزي , تعيين مدت زمان پيش از فروريزش سازه و دماي بحراني با حداکثر دقت به کار مي رود . رويکرد مهندسي ايمني سازه ها در آتش، يک بحث نسبتاً جديد بوده و تنها در چند دهه گذشته توسعه يافته است. پيش بيني رفتار سازه تحت تاثير آتش، براي کل سازه، کار پيچيده اي مي باشد. حمله تروريستي 11 سپتامبر با توجه به نتايج مخربي که دربرداشت انگيزه بيشتري را براي انجام چنين مطالعاتي در سطح جامعه جهاني ايجاد کرده است . در اين کتاب سعي شده تا کلياتي از ديناميک آتش در سازه ها, اثرات دماهاي بالا بر رفتار انواع مصالح شامل فولاد, بتن, چوب و ... و همچنين طراحي انواع سازه هاي فولادي, بتني و چوبي در آتش ارائه شود. مطالب اين کتاب به منظور آشنايي با مفهوم آتش و طراحي سازه هاي ايمن در برابر آتش مفيد مي باشد وليکن به منظور کسب اطلاعات جامع در خصوص هر کدام از موضوعات ارائه شده در کتاب مطالعات تکميلي در آن حوزه لازم و ضروري است.

نویسندگان:‌ اميرساعدي داريان، محمود يحيايي

کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.