حل مسائل اساسي تئوري الاستيته

(اين کتاب در حال حاضر موجود نبوده و قيمت درج شده مربوط به هزينه تهيه کپي آفست کتاب است.)

اگر مهندسي سازه را متشکل از دو بخش تحليل و طراحي بدانيم، سرسلسله بخش تحليلي تئوري الاستيسيته مي باشد. لذا آشنايي و تسلط بر اين درس براي هر مهندس سازه لازم و ضروري است. يکي از نياز هايي که در اين حوزه مشاهده مي شد، نبود مجموعه اي مدون از حل مسائل کاربردي و مناسب از اين درس بود. مولفين اين مجموعه با تجربه موفقي که از تاليف کتاب حل مسائل اساسي ديناميک سازه (که پاسخ سوالات چند مرجع معتبر اين درس را ارائه مي کرد) به دست آوردند، بر آن شدند که اين بار حل مسائل چند مرجع مهم درس تئوري الاستيسيته را ارائه نمايند. با توجه به مراجعي که در کشورمان براي اين درس تدريس مي شوند دو کتاب تئوري الاستيسيته تاليف چن (ترجمه دکتر محمود يحيايي) و کتاب تئوري الاستيسيته تاليف دکتر محمد مهدي سعادت پور به اين منظور انتخاب شدند. کتاب حاضر در سه بخش تاليف شده است، بخش اول حل مسائل کتاب دکتر سعادت پور، بخش دوم حل مسائل کتاب چن و در نهايت در بخش سوم که به عنوان پيوست ارائه مي شود،چند تمرين اضافي حل شده است.

نویسندگان:‌ اميرساعدي داريان، علي ناصري‌فر، حامد زنگانه، مريم رجبي

کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.